Vergemålsloven § 10: Den mindreåriges adgang til å inngå arbeidsavtaler

Vergemålsloven § 10: Den mindreåriges adgang til å inngå arbeidsavtaler

Arbeid er en viktig del av livet til de fleste mennesker, uavhengig av alder. For mindreårige kan det å ha en jobb gi en mulighet til å lære nye ferdigheter, tjene egne penger og skape verdifulle erfaringer for fremtiden. Men når det gjelder mindreårige og arbeid, er det viktig å være klar over de spesielle reglene som gjelder. Dette er derfor det er viktig å forstå hva vergemålsloven § 10 sier om den mindreåriges adgang til å inngå arbeidsavtaler.

Ifølge vergemålsloven § 10, kan en mindreårig som har fylt 15 år selv inngå arbeidsavtale uten vergens samtykke. Det er ingen betingelser som sier at arbeidet må bidra til å forsørge den mindreårige, så lenge arbeidet er forenlig med arbeidsmiljøloven.

Hvis den mindreårige er under 15 år, kan han eller hun inngå arbeidsavtale med vergens samtykke. Dette betyr at vergen må være enig i at den mindreårige skal ta på seg lønnet arbeid. Men selv om vergen gir samtykke, kan den mindreårige uansett alder selv si opp en arbeidsavtale.

Det er viktig å merke seg at vergen ikke kan inngå arbeidsavtale på den mindreåriges vegne, selv om det er for å hjelpe den mindreårige. Den mindreårige må selv samtykke i å ta på seg lønnet arbeid. Hvis vergen mener at arbeidet går utover den mindreårige på en negativ måte, kan vergen heve arbeidsavtalen med rimelig varsel.

Når vergen hever arbeidsavtalen, kan dette være av flere grunner. Det kan være at arbeidet går ut over den mindreåriges skoleplikt, helse eller velferd generelt. Hvis det er uenighet mellom vergen og den mindreårige, kan den mindreårige bringe saken inn for fylkesmannen.

Det er viktig å huske på at arbeid for mindreårige kan ha både positive og negative konsekvenser. På den ene siden kan det lære mindreårige verdifulle ferdigheter, gi inntekt og skape gode erfaringer. På den andre siden kan det også gå utover den mindreåriges utdanning, helse og velferd. Vergemålsloven § 10 gir regler som skal sikre at mindreårige ikke utsettes for uheldige konsekvenser, samtidig som det gir mindreårige muligheten til å påta seg arbeid hvis de ønsker det.