Vilkårene for å endre farskap ved dom i retten

I dag er saker om endring av farskap enkle. Det er bare ett styrende bevis dersom dette er mulig å innhente, og det er DNA analyse. Dersom DNA analysen viser hvem som er den rette faren, så skal retten fastsette denne personen som far uansett om barnet har hatt en annen «sosial far» enn sin biologiske far. Det norske lovsystemet legger opp til at rettslig far skal være biologisk far. Så sant ikke selve prøven kan angripes som mangelfull så vil andre argumenter være uten betydning. Bare rettslig far har andledning til å gå til sak om bosted, samvær og foreldreansvar, jf. barneloven § 56.

Barneloven § 9. Vilkåra for å seie dom i farskapssak.

Dersom ein mann blir utpeikt som far etter DNA-analyse, skal dom seiast for at han er faren. Dersom det ikkje ligg føre DNA-analyse, eller det er grunn til å tru at det heftar feil ved DNA-analysen, eller dersom nærståande slektningar også framstår som mogelege fedre, gjeld reglane i andre og tredje stykket.

Har ein mann hatt samlege med mora på den tid ho kan ha blitt med barnet, skal dom seiast for at han er faren, dersom det ikkje er lite truleg at han er far til barnet.

Har mora hatt samlege med fleire menn i den tida ho kan ha blitt med barnet, skal dom for farskap likevel berre seiast når det er monaleg meir truleg at ein av dei er faren enn nokon av dei andre.

Er det utført assistert befruktning på mora, og ektemann eller sambuar har gitt sitt samtykke til dette, skal det seiast dom for at han er faren, dersom det ikkje er lite truleg at barnet er avla ved assistert befruktning.

Sædgiveren kan ikkje dømast til far. Dette gjeld likevel ikkje dersom assistert befruktning er gjort med sæd frå ektemann eller sambuar.

3 kommentarer om “Vilkårene for å endre farskap ved dom i retten”

 1. Endring av farskap og barnebidrag.

  Hva skjer når man får endret ett farskap via dom, der personen som sto som far ikke har betalt barnebidrag(ikke bidragsevne) og den som blir fastsatt som far blir bidragspliktig. Blir «ny» far krevd for å betale barnebidrag fra den dagen barnet er født eller blir det krevd at vedkommende skal betale fra den dagen han ble kjent med at han er far, evnt dommen blir satt? Barnet det er snakk om er 1.5 år og han som er far er redd for at han må betale til barnets mor og nav tilbake forskudd og det som kommer over forskuddet fra barnet er født, enda han ikke vist at han var far (men han viste at han kunne være far pga god kjennskap på når termin var osv men mor var sikker på en annen mann var far)

  • Barneloven § 72 sier:

   § 72. Fastsetjing av tilskot for tid som har gått.

   Det kan fastsetjast fostringstilskot også for tid som har gått, men likevel ikkje for lengre tid enn tre år før kravet vart sett fram for avgjerdsorganet. Skal fastsetjing skje for meir enn eitt år attende, er det eit vilkår at parten har hatt særleg grunn for forseininga med å setje fram kravet.

   Jeg er ikke kjent med at det er et unntak til denne bestemmelsen. Legg merke til at dette er en «kan» regel hvor det er en delvis skjønnsmessig avgjørelse hvor argumenter som bidragspliktiges økonomi, barnets behov osv vil komme med i vurderingen.

Det er stengt for kommentarer.