Tidligere fars rettigheter etter EMK artikkel 8

Hva er EMK artikkel 8, Hvordan definerer EMK artikkel 8 retten til privatliv og familieliv, Hvordan begrenser EMK artikkel 8 offentlig myndigheters inngrep i familielivet, Hva viser praksisen fra Den europeiske menneskerettsdomstolen om familieliv, Kan familieliv i EMK artikkel 8 inkludere de facto familier, Hva var avgjørelsen i EMD-dommen V.D. mot Russland, Hva betyr det når familieliv er "ikke begrenset til marriage-based relationships", Hva er likheten mellom situasjonen til B og C og tidligere EMD-dommer, Hva viser C og Bs forhold om tidligere fars rettigheter, Hva er prinsippet om bredere anerkjennelse av familieliv viktig for, Hva gir EMK artikkel 8 et verdifullt rammeverk for, Hvordan beskytter EMK artikkel 8 rettighetene til familiemedlemmer, Hvilke juridiske prinsipper kan brukes til å forstå tidligere fars rettigheter, Hvordan kan EMK artikkel 8 hjelpe til med å vurdere familieliv i endring, Hva er betydningen av å anerkjenne sterke personlige bånd i familielivets sammenheng.

I dagens rettslige landskap er spørsmål om foreldreskap og familieliv mer komplekse enn noensinne. Mange barn vokser opp i familier der biologiske bånd ikke er den eneste avgjørende faktoren. Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 8 gir oss viktige retningslinjer for å forstå og vurdere tidligere fars rettigheter når familielivet er i endring.

EMK Artikkel 8 – Rett til respekt for privatliv og familieliv

EMK artikkel 8 fastslår at enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv. Denne artikkelen legger også begrensninger på inngrep i utøvelsen av disse rettighetene. Med andre ord, det gir en beskyttelse for både privatlivet og familielivet til enkeltpersoner.

EMD Praksis – Utvidet forståelse av familieliv

Praksisen til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har vist oss at begrepet “familieliv” ikke er begrenset til tradisjonelle kjernefamilier. Det kan omfatte andre typer familieliv, inkludert de som ikke er basert på biologiske bånd. EMD har slått fast at familieliv også kan inkludere “de facto” familier, der folk lever sammen utenfor ekteskap, eller i tilfeller der andre faktorer viser at forholdet har tilstrekkelig varighet og stabilitet.

EMD-dommen V.D. mot Russland – Utvidet forståelse av familieliv

I EMD-dommen fra 9. april 2019, V.D. mot Russland, ble det slått fast at familieliv i EMK artikkel 8 ikke begrenses til ekteskapsbaserte forhold. Domstolen uttalte at “The Court reiterates that the notion of ‘family life’ under Article 8 of the Convention is not confined to marriage-based relationships…” Dette betyr at familieliv kan eksistere selv om det ikke er en juridisk ekteskapsforbindelse, så lenge det er sterke personlige bånd.